Virtual host xampp

Virtual Hosts XAMPP – Tạo host ảo với XAMPP

Bài viết này được tham khảo từ bài viết trên Sawyer

http://sawmac.com/xampp/virtualhosts/

Mình đọc rất nhiều bài viết nhưng thấy đây là bài viết hay nhất và làm không lỗi lầm gì.

Virtual host xampp
Virtual host xampp

Mình sẽ không giải thích các khái niệm cơ bản nữa. Như cá bạn thấy ở hình minh họa trên Virtual host giúp chúng ta thiết kế các dự án trên localhost gần với trên server hơn cơ bản là khắc phục cái domain dạng
http://localhost/website
thành
http://website.com
Yêu cầu xampp đã cài đặt thành công, các dự án website của bạn đã được tạo trong httpdocs của xampp rồi nhé
Các bước thực hiện:
Bước 1:
Sửa file xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf
Tìm đoạn

#
# Use name-based virtual hosting.
#
#NameVirtualHost *:80

Sửa thành:

#
# Use name-based virtual hosting.
#
NameVirtualHost *:80

Bước 2:
Thêm vào cuối file đoạn sau để đảm bảo địa chỉ localhost vẫn truy cập được vì chúng ta còn phải sử dụng localhost nhiều:


DocumentRoot “xampp\htdocs”
ServerName localhost

Bước 3:
Thêm các host ảo của bạn vào:


DocumentRoot /xamppold/htdocs/website1
ServerName website1.com


DocumentRoot /xamppold/htdocs/website2
ServerName website2.com

Tương tự muốn thêm các host khác.
Bước 4:
Sửa file host C:\Windows\System32\drivers\etc\host của windows trỏ các địa chỉ bạn sử dụng về localhost

127.0.0.1 website1.com
127.0.0.1 website2.com

Bước 5:
Khởi động hoặc restart lại apache trên xampp. Mở trình duyệt và test địa chỉ host ảo của bạn.