Code Auto Surf Link bằng AutoIT

AutoIt auto surf link

Dành cho bạn nào muốn tự động view nhiều link, webmaster có nhiều trang muốn surf hàng ngày để tăng rank

Công dụng:

– Tự động view hết link trong file link.txt
– Khoảng cách giửa 2 lần chuyển link là 5s
– Có thông báo tình trạng link đang view là link thứ mấy
– View ẩn 100%
– View xong số lần lập vòng sẽ tự động đóng lại.
– Run khá tốt đối với bác nào đang chiến thằng Shareapic

Lưu ý:

– Chỉ có tác dụng với Win 32bit
– Muốn dừng chương trình đang chạy thì dùng phim ESC
– Chú ý các link surf không được có popup không chương trình sẽ bị dừng

AutoIt auto surf link
AutoIt auto surf link

Code

[au3]
#include <IE.au3>
#include <File.au3>
HotKeySet("{ESC}", "stop")
Func stop()
_IEQuit($IE)
WinClose(" – Windows Internet Explorer")
WinClose(" – Windows Internet Explorer")
WinClose(" – Windows Internet Explorer")
Exit
EndFunc
$lan = 1
$a = 1
$set = $lan + 1
$vong = InputBox("View Image","Số lần lập lại quá trình view image","1")
If $vong = 0 Then
MsgBox(0,"Thông Báo", "Kết quả bất hợp lý! Chương trình ngừng hoạt động")
Exit
EndIf
$time = 5
$s = 0
$file = FileOpen("link.txt",0)
IF $file = -1 Then
MsgBox(0,"Thông báo"," Không tìm thấy file:’link.txt’")
Exit
EndIf

$IE = _IECreate("about:blank",1,@SW_HIDE)
While $lan<=$vong
$a = 1
While 1
$url = FileReadLine($file,$a)
If $url = "close" Then
While $s < 5
if $lan=$vong Then
ToolTip("Đã view xong "&$vong&" đã định."& @CRLF & "Sẽ tự đóng chương trình trong vòng: " &$time&" giây", 500, 200, "", 0, 0)
stop()
Else
$set = $lan + 1
ToolTip("Đã view hết số link lần:" & $lan & @CRLF & "Sẽ tiếp tục view lần:" & $set & " trong vòng: " &$time&" giây", 500, 200, "", 0, 0)
EndIf
$s += 1
$time -= 1
sleep(1000)
WEnd
$lan += 1
ExitLoop
Else
While $s < 5
ToolTip("Còn: " & $time &" giây nữa sẽ view link thứ: " & $a, 0, 723, "", 0, 0)
$s += 1
$time -= 1
sleep(1000)
WEnd
ToolTip("Đang view link thứ: " & $a, 0, 723, "", 0, 0)
$s = 0
$time = 5
_IENavigate($IE,$url)
$a += 1
Endif
WEnd
WEnd
[/au3]

Tác giả: admin

Đơn giản là mình là người đam mê công nghệ, thích học hỏi và chia sẻ. Mình mong muốn nhận được phản hồi của các bạn khi xem bất kỳ bài viết nào trên blog của mình. Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi sự sẻ chia và góp ý của các bạn là điều mình cần nhất để blog hoàn thiện hơn. Điều đó thật sự quan trọng đối với mình. Xin chân thành cảm ơn!