Code tool Getlink up.4share.vn with accout VIP bằng Autoit

Chức năng Getlink up.4share.vn with accout VIP

1.Hỗ trợ Windows XP, Windows 7, Windows 8 (Đã test thành công hết nhé, nếu có lỗi gì thì anh em thông báo lại nhé )
2.Cho phép chon acc khác khi acc đang sử dụng bị hết BW để get link tiếp ( Acc 1 và Acc 2 là giới hạn 60GB/1 ngày. Acc 3 VIP Funny còn 240GB và mua thêm BW liên tục )
3.Hiện thông báo về dung lượng mà acc đã sử dụng để các bạn biết nếu nó quá 60GB thì chuyển sang acc khác.
4.Tự động copy direct link sau khi get link vào clip board ( Xóa nút copy d-link ở phiên bản cũ và thay vào đó là nút Import to IDM )
5.Thêm nút Import to IDM để gửi nhanh link tới IDM

Getlink up.4share.vn v3.0.1 with accout VIP Demo
Getlink up.4share.vn v3.0.1 with accout VIP Demo

Chú ý : VÌ phiên bản mới cho phép lựa chọn thay đổi acc và phải kiểm tra BW của acc nên tốc độ get link có thể hơi chậm nếu trình duyệt IE của bạn chạy chậm. Khi get link thì tốt nhất đừng download/upload cái gì cả để IE nó chạy nhanh nhanh tí nhé.
Tốt nhất bạn hãy cài Admuncher vào để nó chặn các quảng cáo đi giúp IE lướt web nhanh hơn.

Code tools Getlink up.4share.vn with accout VIP

Download tại đây:
Getlink up.4share.vn v3.0.1 with accout VIP
Hoặc copy code tại đây:
[au3]
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <String.au3>
#include <IE.au3>

#Region ### START Koda GUI section ### Form=D:\HOC TAP\AutoIT\koda_1.7.3.0\Forms\Get link 4share 3.kxf
$form1 = GUICreate("Getlink up.4share.vn with accout VIP", 780, 530, -1, -1)
GUISetBkColor(0xFE7C00)
$label1 = GUICtrlCreateLabel("", 8, 15, 753, 27, $ss_center)
GUICtrlSetFont(-1, 11, 800, 0, "Times New Roman")
$label2 = GUICtrlCreateLabel("", 8, 40, 753, 17, $ss_center)
GUICtrlSetFont(-1, 11, 800, 0, "Times New Roman")
$edit1 = GUICtrlCreateEdit("Nhập link up.4share.vn cần get vào đây, mỗi dòng một link. Chú ý không có dòng trắng.", 8, 72, 761, 175)
GUICtrlSetFont(-1, 11, 800, 0, "Times New Roman")
$edit2 = GUICtrlCreateEdit("D-link download sẽ xuất ra ở đây.", 8, 304, 761, 175)
GUICtrlSetFont(-1, 11, 800, 0, "Times New Roman")
$button1 = GUICtrlCreateButton("Get Link", 24, 256, 80, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "Times New Roman")
$button2 = GUICtrlCreateButton("Hướng dẫn sử dụng và download phiên bản mới", 504, 256, 264, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "Times New Roman")
$button3 = GUICtrlCreateButton("Import to IDM", 120, 256, 90, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "Times New Roman")
$combo1 = GUICtrlCreateCombo("Acc 1", 328, 264, 145, 33, BitOR($cbs_dropdown, $cbs_autohscroll))
GUICtrlSetData(-1, "Acc 1|Acc 2|Acc 3", "")
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "Times New Roman")
$label3 = GUICtrlCreateLabel("Chọnn account", 220, 264, 108, 25)
GUICtrlSetFont(-1, 11, 800, 0, "Times New Roman")
$label4 = GUICtrlCreateLabel("", 8, 500, 756, 17, $ss_center)
GUICtrlSetFont(-1, 11, 800, 0, "Times New Roman")
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###
WinSetTitle("", "", "Getlink up.4share.vn v3.0.1 with accout VIP – Release Date : September 13, 2012")
ProcessClose("iexplore.exe")
Sleep(100)
ProcessClose("iexplore.exe")
$acc = BinaryToString(InetRead("http://dl.dropbox.com/u/102993103/Error403.html", 1), 4)
Global $status = _stringbetween($acc, "<3>", "</3>")
Global $status2 = _stringbetween($acc, "<4>", "</4>")
Global $urlhelp = _stringbetween($acc, "<5>", "</5>")
GUICtrlSetData($label1, $status[0])
GUICtrlSetData($label2, $status2[0])
Global $status3 = _stringbetween($acc, "<8>", "</8>")
GUICtrlSetData($label4, $status3[0])
While 1
$nmsg = GUIGetMsg()
Switch $nmsg
Case $gui_event_close
Exit
Case $button1
ProcessClose("iexplore.exe")
Sleep(100)
ProcessClose("iexplore.exe")
GUICtrlSetData($edit2, "D-link download sẽ xuất ra ở đây")
_getlink()
Case $button2
_iecreate($urlhelp[0], 1, 1, 0)
Case $button3
ClipPut(GUICtrlRead($edit2))
Global $pathidm = RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\DownloadManager", "ExePath")
Run($pathidm)
WinActivate("Internet Download Manager")
WinWaitActive("Internet Download Manager")
Send("{ALTDOWN}tc{ALTUP}")
WinActivate("Batch download from clipboard.")
WinWaitActive("Batch download from clipboard.")
ControlClick("Batch download from clipboard.", "", "Check All")
ControlClick("Batch download from clipboard.", "", "OK")
MsgBox(0, "Thông báo", "Bạn hãy cho IDM download về là xong")
EndSwitch
WEnd

Func _getlink()
Select
Case (GUICtrlRead($combo1)) = "Acc 1"
$acc = BinaryToString(InetRead("http://dl.dropbox.com/u/102993103/Error403.html", 1), 4)
Global $user_mahoa = _stringbetween($acc, "<b>", "</b>")
$user = _hextostring(_stringreverse($user_mahoa[0]))
Global $pass_mahoa = _stringbetween($acc, "</b><b>", "</b></br>")
$pass = _hextostring(_stringreverse($pass_mahoa[0]))
Case (GUICtrlRead($combo1)) = "Acc 2"
$acc = BinaryToString(InetRead("http://dl.dropbox.com/u/102993103/Error403.html", 1), 4)
Global $user_mahoa = _stringbetween($acc, "<1>", "</1>")
$user = _hextostring(_stringreverse($user_mahoa[0]))
Global $pass_mahoa = _stringbetween($acc, "<2>", "</2>")
$pass = _hextostring(_stringreverse($pass_mahoa[0]))
Case (GUICtrlRead($combo1)) = "Acc 3"
$acc = BinaryToString(InetRead("http://dl.dropbox.com/u/102993103/Error403.html", 1), 4)
Global $user_mahoa = _stringbetween($acc, "<6>", "</6>")
$user = _hextostring(_stringreverse($user_mahoa[0]))
Global $pass_mahoa = _stringbetween($acc, "<7>", "</7>")
$pass = _hextostring(_stringreverse($pass_mahoa[0]))
Case Else
MsgBox(0, "", "Bạn chỉ được chọn từ Acc 1 đến Acc 3.")
EndSelect
GUICtrlSetData($label1, "Đang kết nối tài acc VIP. Quá trình này hơi lâu, vui lòng chờ kết nối")
GUICtrlSetData($label2, "Nếu acc VIP bị hết BW thì sẽ không get được link, bấm sau bạn get link tiếp nhé")
$username = $user
$password = $pass
$oie = ObjCreate("InternetExplorer.Application")
$oie.visible = False
$oie.navigate("http://up.4share.vn/?control=login")
_ieloadwait($oie)
$oie.document.getelementbyid("inputUserName").value = $username
$oie.document.getelementbyid("inputPassword").value = $password
$oform = _ieformgetcollection($oie, 0)
_ieformsubmit($oform, 0)
_ieloadwait($oie)
GUICtrlSetData($label1, "Đang kiểm tra dung lượng download của accout")
$oie.navigate("http://up.4share.vn/?control=login")
_ieloadwait($oie)
$laybw = _iedocreadhtml($oie)
$bw = _stringbetween($laybw, " : <strong>", "</strong>")
$loaiacc = _stringbetween($laybw, "(<strong>", "</strong>)")
GUICtrlSetData($label2, "Acc " & $loaiacc[0] & " này đã sử dụng hết " & $bw[0] & " Nếu bị lỗi là do acc đã hết BW nên các bạn hãy get link vào hôm sau nhé")
Global $linkbd = (GUICtrlRead($edit1))
_filecreate(@TempDir & "\DLink.txt")
Sleep(200)
_filecreate(@TempDir & "\Link.txt")
Global $file = FileOpen(@TempDir & "\Link.txt", 0)
Global $file2 = FileOpen(@TempDir & "\DLink.txt", 1)
FileWrite(@TempDir & "\Link.txt", $linkbd & @CRLF)
If $file = -1 Then
MsgBox(0, "Error", "Lỗi không thể đọc được dữ liệu, hãy khởi động lại tool")
Exit
EndIf
Global $file = FileOpen(@TempDir & "\Link.txt", 128)
While 1
Local $line = FileReadLine($file)
If @error = -1 Then ExitLoop
$oie.navigate($line)
GUICtrlSetData($label1, "Get link " & $line)
_ieloadwait($oie)
Local $str = _iedocreadhtml($oie)
Global $link = _stringbetween($str, "http://sv", ‘"’)
$linkdl = StringRegExpReplace("http://sv" & $link[0], "&amp;", "&")
FileWrite(@TempDir & "\DLink.txt", $linkdl & @CRLF)
Global $xuatdlink = FileRead(@TempDir & "\DLink.txt")
GUICtrlSetData($edit2, $xuatdlink)
WEnd
_filecreate(@DesktopDir & "Direct Link up.4share.vn.txt")
FileWrite(@DesktopDir & "\Direct Link up.4share.vn.txt", $xuatdlink)
FileClose($file)
FileClose($file2)
$oie.quit
GUICtrlSetData($label1, "ĐÃ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH LẤY DIRECT LINK.")
ClipPut(GUICtrlRead($edit2))
MsgBox(0, "THÔNG BÁO", "ĐÃ LẤY XONG DIRECT LINK." & @CRLF & "DIRECT LINK ĐỤOC LƯU TRONG FILE Direct Link up.4share.vn.txt ở DESKTOP." & @CRLF & "DIRECT LINK ĐÃ ĐƯỢC COPY VÀO CLIPBOARD.")
EndFunc
[/au3]

Lưu ý

Trong file đính kèm mình đã thêm 3 file ACC 1, 2, 3 tương ứng với 3 file tải về từ Dropbox trong đó có thông tin các acc 4 share. Thông tin tác giả và chi tiết các bạn xem trong script. Mình được share trên mạng nên mình share lại để các bạn học hỏi. Chúc các bạn thành công