Code Auto săn Boss Rồng game Gunny bằng AutoIT

Code này dành cho các GUNNER.
Chỉ cần nhấn F2 một lần duy nhất và chương trình sẽ tự thực hiện click, canh thời gian, dame boss suốt 60 phút mà không cần chạm vào bàn phím

Auto boss rong Gunny
Auto boss rong Gunny

Hướng dẫn sử dụng Tools

Chỉnh độ phân giải màn hình về 1360×768 trước khi chạy.
Chương trình áp dụng cho các loại vũ khí có góc rộng
Đi trước boss rồng 1 lần và tắt cái giao diện mua đạo cụ hỗ trợ đi (nhớ tick vào không hiển thị lần sau nhé)
Sau khi đi xong 1 lần và tắt giao diện mua đạo cụ thì nhấn F2 để bắt đầu chương trình
Bạn phải để nguyên cửa sổ của gunny thì chương trình mới thực hiện được chính xác các chức năng
Muốn thoát khỏi chương trình bạn hãy nhấn F9
Về tools bao gồm tự buff và bắn lực nhập vào:
Nhấn F3 buff 1445678, F4 buff 3445678, F6 buff 1445678b, F7 3445678b và F8 buff 12
Nhấn TAB và nhập lực muốn bắn chương trình sẽ tự động bắn lực đó giúp bạn
Lưu ý: chương trình không tự động tính góc và lực (Chỉnh góc và tính lực trước khi nhấn TAB)

Code Auto Boss Rồng

[au3]
MsgBox(0, "Auto săn rồng + tools", "Tools dùng cho độ phân giải 1360×768, nếu dùng độ phân giải khác thì dừng Gunny launcher để chỉnh cho khớp với màn hình nhé!" & @CRLF & "Nhấn F1 để xem hướng dẫn")
HotKeySet("{F1}", "hd")
HotKeySet("{F2}", "star")
HotKeySet("{F3}", "b14")
HotKeySet("{F4}", "b34")
HotKeySet("{F6}", "p14")
HotKeySet("{F7}", "p34")
HotKeySet("{F8}", "b12")
HotKeySet("{F9}", "ENX")
HotKeySet("{F10}", "JPOS")
HotKeySet("0", "banrong")
HotKeySet("{tab}", "nhap")
Local $a = Random(30, 50)
While 1
Sleep(100)
WEnd

Func jpos()
$jpos = MouseGetPos()
MsgBox(0, "Tọa độ chuột x,y:", $jpos[0] & "," & $jpos[1])
EndFunc

Func b14()
Sleep(200)
Send("1445678")
EndFunc

Func b34()
Sleep(200)
Send("3445678")
EndFunc

Func p14()
Sleep(200)
Send("1445678b")
EndFunc

Func p34()
Sleep(200)
Send("3445678b")
EndFunc

Func b12()
Sleep(200)
Send("12")
EndFunc

Func hd()
Sleep(500)
MsgBox(0, "Hướng dẫn", "Về Auto boss rồng:" & @CRLF & _
"Chương trình áp dụng cho các loại vũ khí có góc rộng" & @CRLF & _
"Đi trước boss rồng 1 lần và tắt cái giao diện mua đạo cụ hỗ trợ đi (nhớ tick vào không hiển thị lần sau nhé)" & @CRLF & _
"Sau khi đi xong 1 lần và tắt giao diện mua đạo cụ thì nhấn F2 để bắt đầu chương trình" & @CRLF & _
"Bạn phải để nguyên cửa sổ của gunny thì chương trình mới thực hiện được chính xác các chức năng" & @CRLF & _
"Muốn thoát khỏi chương trình bạn hãy nhấn F9" & @CRLF & _
"Về tools bao gồm tự buff và bắn lực nhập vào:" & @CRLF & _
"Nhấn F3 buff 1445678, F4 buff 3445678, F6 buff 1445678b, F7 3445678b và F8 buff 12" & @CRLF & _
"Nhấn TAB và nhập lực muốn bắn chương trình sẽ tự động bắn lực đó giúp bạn" & @CRLF & _
"Lưu ý: chương trình không tự động tính góc và lực (Chỉnh góc và tính lực trước khi nhấn TAB)")
EndFunc

Func star()
While 1
MouseClick("left", 662, 573)
Sleep(2000)
MouseClick("left", 685, 474)
Sleep(1000)
MouseClick("left", 685, 474)
Sleep(200)
MouseClick("left", 997, 218)
Sleep(1000)
MouseClick("left", 662, 573)
MouseClick("left", 662, 573)
Sleep(20000)
Send("{UP $a}")
Sleep(500)
Send("1445678b")
Send("0")
Sleep(9000)
Send("1445678b")
Send("0")
Sleep(15000)
Send("1445678b")
Send("0")
Sleep(18500)
Sleep(15000)
WEnd
EndFunc

Func banrong()
Sleep(300)
Local $giatri = 60
_start($giatri)
EndFunc

Func nhap()
Sleep(300)
Local $giatri = InputBox("Nhập lực muốn bắn???", "0~100")
If ($giatri > 0 OR $giatri <> "") Then
_start($giatri)
EndIf
EndFunc

Func _start($param1)
Sleep(500)
$timeinit = TimerInit()
Do
Send("{SPACE down}")
Until TimerDiff($timeinit) >= $param1 * 40.5555555555556
Send("{SPACE up}")
Send("{space}")
EndFunc

Func enx()
Exit 0
EndFunc
[/au3]
Các bạn có thể chỉnh sửa để code chạy tốt hơn hoặc tham khảo để phát triển auto cho các game khác chúc các bạn thành công