Hiện kích thước và trọng lượng sản phẩm Opencart

Hiện kích thước và trọng lượng sản phẩm trong opencart

Khi nhập sản phẩm trong Opencart trong tab Data chúng ta nhập tích thước, trọng lượng tuy nhiên nhiều bạn thắc mắc rằng không thấy thông tin này hiện ra ngoài trang chi tiết sản phẩm vì vậy chúng ta phải mất công nhập lại 2 thông tin này vào phần mô tả sản phẩm hoặc thuộc tính sản phẩm -> thừa thông tin và tốn thời gian.

2 thông tin về kích thước và trọng lượng sản phẩm được sử dụng trong module tính phí vận chuyển. Chúng ta có thể hiển thị thông tin này ra trang chi tiết sản phẩm.

Nhập kích thước và trọng lượng sản phẩm Opencart
Nhập kích thước và trọng lượng sản phẩm Opencart

B1: Sửa file /catalog/controller/product/product.php như sau:
– Tìm dòng:

$this->data['text_tags'] = $this->language->get('text_tags');

– Thêm vào dưới nó 2 dòng sau:

$this->data['text_weight'] = $this->language->get('text_weight');
$this->data['text_size'] = $this->language->get('text_size');

-Tìm dòng:

$this->data['points'] = $product_info['points'];

– Thêm vào bên dưới nó các dòng sau:

			/*them kich thuoc va trong luong*/
			$weight_class_id = $product_info['weight_class_id'];
			$this->load->model('localisation/weight_class');
			$weight_classes = $this->model_localisation_weight_class->getWeightClass($weight_class_id);
			$this->data['weight_class_title'] = $weight_classes['title'];
			$length_class_id = $product_info['length_class_id'];
			$this->load->model('localisation/length_class');
			$length_class = $this->model_localisation_length_class->getLengthClass($length_class_id);
			$this->data['length_class_title'] = $length_class['title'];
			$this->data['weight'] = number_format($product_info['weight'],2);
			$this->data['length'] = number_format($product_info['length'],2);
			$this->data['width'] = number_format($product_info['width'],2);
			$this->data['height'] = number_format($product_info['height'],2);
			/*end*/

B2:Sửa file /catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl
– Tìm đoạn code sau:

    <?php foreach ($attribute_group['attribute'] as $attribute) { ?>
    <tr>
     <td><?php echo $attribute['name']; ?></td>
     <td><?php echo $attribute['text']; ?></td>
    </tr>
    <?php } ?>

– Thêm vào bên dưới nó đoạn code sau:

    <!--hien thi kich thuoc va trong luong-->
    <?php if ($weight) { ?>
    <tr>
    	<td><?php echo $text_weight; ?></td>
      <td><?php echo $weight; ?> <?php echo $weight_class_title; ?></td>
    </tr>
    <?php } ?>
    <?php if ($length || $width || $height) { ?>
    <tr>
    	<td><?php echo $text_size; ?></td>
      <td><?php echo $width; ?> x <?php echo $height; ?> x <?php echo $length; ?> <?php echo $length_class_title; ?></td>
    </tr>
    <?php } ?>
    <!--end-->

B3: Sửa file ngôn ngữ /catalog/language/english/product/product.php hoặc bạn dùng ngôn ngữ khác thì thêm vào file ngôn ngữ tương ứng nhé
– Thêm vào đầu file 2 dòng sau

$_['text_search']    = 'Search';
$_['text_weight']    = 'Weight';

Và đây là thành quả:

Hiện kích thước và trọng lượng sản phẩm Opencart
Hiện kích thước và trọng lượng sản phẩm Opencart

OK vậy là xong rồi. Code của mình chèn trọng lượng và kích thước theo đơn vị mà bạn chọn vào trong phần thuộc tính sản phẩm chứ không đơn thuần là chèn nguyên trọng lượng và kích thước mà không biết đơn vị tính của chúng.
Chúc các bạn thành công!