Lỗi SQL Server: Saving changes is not permitted…

Mình cài SQL Server 2008 thành công nhưng sau khi tạo bảng xong save bình thường nhưng sau đó mở lại để set khóa chính thì gặp lỗi

“Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created. You have either made changes to a table that can’t be re-created or enabled the option Prevent saving changes that require the table to be re-created.”

Hay là bản cài của mình bị lỗi. Giúp mình với đang làm demo hệ cơ sở dữ liệu phân tán chán quá