Module tin tức

A có thể giúp e support modules tin tức đơn giản được không ạ. đối với admin chỉ cần chức năng thêm tin tức, sửa tin tức, xóa tin tức. và chỉ cần hiển thị tin tức đấy lên trong opencart 2.0.3