Module quick check out không hoạt động

Mình thấy bạn share module quick check out, nhưng khi mình cài đặt nó không hoạt động, cụ thể là mình nhấn xác nhận đơn hàng, nhưng nó không có phản ứng gì