Mã nguồn tiện ích chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu Autoit

Chức năng này giống chức năng loại bỏ dấu trong Unikey tuy nhiên tiện lợi hơn vì chỉ việc copy vào clipboard sau đó nháy chuột phải vào icon chương trình dưới system tray chọn convert là xong.

Các bạn có thể cải tiến để tiện ích hoạt động tốt hơn. Sau đây là toàn bộ code

[au3]
#include <GuiConstantsEx.au3>
#include <ClipBoard.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Constants.au3>

Opt(‘MustDeclareVars’, 0)
Opt("TrayMenuMode",1)
_Main()
Func _Main()
$convertitem = TrayCreateItem("Convert")
$exititem = TrayCreateItem("Exit")
TraySetState()
While 1
$msg = TrayGetMsg()
Select
Case $msg = 0
ContinueLoop
Case $msg = $convertitem
ConvertClipboard()
Case $msg = $exititem
ExitLoop
EndSelect
WEnd
EndFunc

Func ConvertClipboard()
$s_Text=_ClipBoard_GetData ($CF_UNICODETEXT)
$s_Text=cv2urltitle($s_Text)
$s_Text=StringLower($s_Text)
_ClipBoard_SetData($s_Text)
MsgBox(0,"Thành công","Chuỗi nhận được: " & $s_Text)
EndFunc

Func cv2urltitle($text)
$uni1 = StringSplit("á,à,ạ,ả,ã,â,ấ,ầ,ậ,ẩ,ẫ,ă,ắ,ằ,ặ,ẳ",",",2)
For $i=0 to Ubound($uni1)-1
$text = StringReplace($text,$uni1[$i],"a");
Next

$uni2 = StringSplit("Á,À,Ạ,Ả,Ã,Â,Ấ,Ầ,Ậ,Ẩ,Ẫ,Ă,Ắ,Ằ,Ặ,Ẳ",",",2);
For $i=0 to Ubound($uni2)-1
$text = StringReplace($text,$uni2[$i],"A");
Next

$uni3 = StringSplit("é,è,ẹ,ẻ,ẽ,ê,ế,ề,ệ,ể,ễ",",",2);
For $i=0 to Ubound($uni3)-1
$text = StringReplace($text,$uni3[$i],"e");
Next

$uni4 = StringSplit("É,È,Ẹ,Ẻ,Ẽ,Ê,Ế,Ề,Ệ,Ể,Ễ",",",2);
For $i=0 to Ubound($uni4)-1
$text = StringReplace($text,$uni4[$i],"E");
Next

$uni5 = StringSplit("ó,ò,ọ,ỏ,õ,ô,ố,ồ,ộ,ổ,ỗ,ơ,ớ,ờ,ợ,ở",",",2);
For $i=0 to Ubound($uni5)-1
$text = StringReplace($text,$uni5[$i],"o");
Next

$uni6 = StringSplit("Ó,Ò,Ọ,Ỏ,Õ,Ô,Ố,Ồ,Ộ,Ổ,Ỗ,Ơ,Ớ,Ờ,Ợ,Ở",",",2);
For $i=0 to Ubound($uni6)-1
$text = StringReplace($text,$uni6[$i],"O");
Next

$uni7 = StringSplit("ú,ù,ụ,ủ,ũ,ư,ứ,ừ,ự,ử,ữ",",",2);
For $i=0 to Ubound($uni7)-1
$text = StringReplace($text,$uni7[$i],"u");
Next

$uni8 = StringSplit("Ú,Ù,Ụ,Ủ,Ũ,Ư,Ứ,Ừ,Ự,Ử,Ữ",",",2);
For $i=0 to Ubound($uni8)-1
$text = StringReplace($text,$uni8[$i],"U");
Next

$uni9 = StringSplit("í,ì,ị,ỉ,ĩ",",",2);
For $i=0 to Ubound($uni9)-1
$text = StringReplace($text,$uni9[$i],"i");
Next

$uni10 = StringSplit("Í,Ì,Ị,Ỉ,Ĩ",",",2);
For $i=0 to Ubound($uni10)-1
$text = StringReplace($text,$uni10[$i],"I");
Next

$text = StringReplace($text,"đ","d");
$text = StringReplace($text,"Đ","D")
$uni13 = StringSplit("ý,ỳ,ỵ,ỷ,ỹ",",",2);
For $i=0 to Ubound($uni13)-1
$text = StringReplace($text,$uni13[$i],"y");
Next

$uni14 = StringSplit("Ý,Ỳ,Ỵ,Ỷ,Ỹ",",",2);
For $i=0 to Ubound($uni14)-1
$text = StringReplace($text,$uni14[$i],"Y");
Next
Dim $aArray[26] = [".","!","~","@","#","$","%","^","&","*","(",")","-","=","+","|","\","/","?",",","’","<",">",":","’"," "]
For $i=0 to UBound($aArray)-1
$text = StringReplace($text,$aArray[$i],"-");
Next
return $text;
EndFunc
[/au3]

Tác giả: admin

Đơn giản là mình là người đam mê công nghệ, thích học hỏi và chia sẻ. Mình mong muốn nhận được phản hồi của các bạn khi xem bất kỳ bài viết nào trên blog của mình. Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi sự sẻ chia và góp ý của các bạn là điều mình cần nhất để blog hoàn thiện hơn. Điều đó thật sự quan trọng đối với mình. Xin chân thành cảm ơn!