Flash Player cài đặt thành công trên Centos có thể tùy chỉnh và xem video trên các trang như Youtube

Cài Adobe Flash Player trên CentOS

Để cài đặt được Adobe Flash Player trên CentOS 32 bit các bạn chạy các lệnh sau:

$ su
# rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/linux/i386/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
# rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux
# yum check-update
# yum install flash-plugin

Mở Mozilla Firefox gõ about:plugins trên adressbar, hoặc vào menu Tools/Add-ons/Plugins thấy mục Shockware Flash tức là đã cài đặt thành công.

Flash Player cài đặt thành công trên Centos có thể tùy chỉnh và xem video trên các trang như Youtube
Flash Player cài đặt thành công trên Centos có thể tùy chỉnh và xem video trên các trang như Youtube

Nếu bạn vào menu System -> Preferences -> More Preferences bạn sẽ thấy mục tùy chỉnh Adobe Flash Player như hình trên. Một cách kiểm tra đơn giản khác là mở trang youtube.com ra nếu bạn xem video được tức là đã thành công.